ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday163
mod_vvisit_counterYesterday706
mod_vvisit_counterThis week2264
mod_vvisit_counterThis month15490
mod_vvisit_counterAll1563921
Home โรงเรียนของเรา บริหารวิชาการ การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ อีเมล
( 27 Votes )
User Rating: / 27
แย่ดีที่สุด 


การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8  ระดับ   ดังนี้


0      หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ               ได้คะแนนต่ำกว่า  50  คะแนน
1      หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด    ได้คะแนน  50-54  คะแนน
1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                                 ได้คะแนน  55-59  คะแนน
2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                              ได้คะแนน  60-64  คะแนน
2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                           ได้คะแนน  65-69  คะแนน
3      หมายถึง  ผลการเรียนดี                                        ได้คะแนน  70-74  คะแนน
3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                                 ได้คะแนน  75-79  คะแนน
4      หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                                ได้คะแนนตั้งแต่  80  คะแนน ขึ้นไป

ผลการเรียน
มส  หมายถึง  นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากมีเวลาไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
ร   หมายถึง  นักเรียนยังไม่ได้รับการประเมินผล  เนื่องจากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้เข้าสอบ
ผ  หมายถึง  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเวลาครบ 80 %  ผ่านการประเมินตามจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม
มผ  หมายถึง  นักเรียนไม่ได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 80 %  ไม่ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  โดยมีเกณฑ์จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้
คะแนน  80  คะแนน ขึ้นไป              ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม
คะแนน  70-79  คะแนน ขึ้นไป         ระดับผลการประเมินเป็น ดี
คะแนน  50-69  คะแนน                   ระดับผลการประเมินเป็น ผ่าน 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .